Sách về Giáo lý

Các Kinh Nói Về Chánh Niệm

Trưởng lão Nyanaponika
Tỳ kheo Nanamoli
Lê Kim Kha dịch

Giáo Lý của Phật để sống Hòa Hợp

Tỳ kheo Bồ-Đề
Lê Kim Kha dịch

Những điều Phật đã dạy (bản In 2020)

Hòa thượng Walpola Rahula
Lê Kim Kha dịch

Hướng dẫn Hành hương về xứ Phật

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch


Giáo trình Phật học (bản In 2020)

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch

Vấn đáp về Phật giáo

Lê Kim Kha biên soạn


Không có "Tiểu thừa" trong Phật giáo

Kare A. Lie và Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch


Lẽ sinh diệt, Lý tu hành (toàn tập)

Thiền sư Ajahn Chah
Lê Kim Kha dịch


Thiền Tông và Tịnh Độ Tông

Hòa thượng Thích Thanh Từ
(Bài giảng tại Chùa Long Sơn, Nha Trang)
(Đăng trên tuần báo Giác Ngộ, số 196-197-198, tháng 01-2000)


Phật Giáo Nguyên thủy và Phật Giáo Đại thừa

Hòa thượng Tiến sĩ Walpola Rahula
Lê Kim Kha dịch


Tài sản không bao giờ mất

Tuyển tập một số bài giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ