Giáo trình Phật học (bản In 2020)

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch

Giáo trình Phật học

 

Trích lời nói đầu

Vài năm trước đây, nhiều độc giả đã gợi ý cho tôi rằng những bài viết trong Giáo Trình Dẫn Nhập Phật Học (Introductory Course in Buddhism) còn quá ngắn và nên biên tập thêm nhiều chi tiết.

Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” (Buddhism Course) là ấn bản được nghiên cứu và bổ sung một cách cẩn thận. Nó bao gồm 17 chương nói về hầu hết nhưng đề tài liên quan trong Phật học, như:

Cuộc đời của Đức Phật,
Tứ Diệu Đế,
Bát Chánh Đạo,

Thuyết Duyên Khởi,
Quy Luật Nghiệp,
Chết & Tái Sinh,
Năm Cảnh Giới Tái Sinh,
Chu Kỳ Thế giới,
Mười Căn Bản Hành Động Công Đức,
Thiền Minh Sát (Vipassana) của Phật Giáo,
Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng,
Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka)

Trong quyển sách in kỳ này, những tư liệu từ những nguồn khác nhau đã được đưa vào để cung cấp cho độc giả những trang viết lý thú về Phật học.

 

NỘI DUNG SÁCH:

Giáo trình Phật học