Giáo trình Phật học (bản In 2020)

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch

Giáo trình Phật học

 

Trích lời nói đầu

Vài năm trước đây, nhiều độc giả đã gợi ý cho tôi rằng những bài viết trong Giáo Trình Dẫn Nhập Phật Học (Introductory Course in Buddhism) còn quá ngắn và nên biên tập thêm nhiều chi tiết.

Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” (Buddhism Course) là ấn bản được nghiên cứu và bổ sung một cách cẩn thận. Nó bao gồm 17 chương nói về hầu hết nhưng đề tài liên quan trong Phật học, như:

Cuộc đời của Đức Phật,
Tứ Diệu Đế,
Bát Chánh Đạo,

Thuyết Duyên Khởi,
Quy Luật Nghiệp,
Chết & Tái Sinh,
Năm Cảnh Giới Tái Sinh,
Chu Kỳ Thế giới,
Mười Căn Bản Hành Động Công Đức,
Thiền Minh Sát (Vipassana) của Phật Giáo,
Tưởng Niệm Phật, Pháp & Tăng,
Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka)

Trong quyển sách in kỳ này, những tư liệu từ những nguồn khác nhau đã được đưa vào để cung cấp cho độc giả những trang viết lý thú về Phật học.

 

NỘI DUNG SÁCH:

Mục lục và giới thiệu

Chương 1 - Tứ Diệu Đế

Chương 2 - Con Đường Chánh Đạo

Chương 3 - Lý Duyên Khởi

Chương 4 - Quy Luật Của Nghiệp

Chương 5 - Chết Và Tái Sinh

Chương 6 - Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Chương 7 - Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện

Chương 8 - Quy Y Nương Tựa

Chương 9 - Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Chương 10 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Dẫn Nhập

Chương 11 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Một: Nhóm "Bố Thí"

Chương 12 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Hai: Nhóm "Giới Hạnh"

Chương 13 - Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Phần Ba: Nhóm "Thiền"

Chương 14 - "Thiền Minh Sát" Của Phật Giáo

Chương 15 - Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng

Chương 16 - Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

Chương 17 - Cuộc Đời Của Đức Phật

Toàn quyển