Sách về Giáo lý

Một Số Tham Luận về Phật giáo

Nhiều tác giả
Lê Kim Kha dịch

A-La-Hán, Phật, và Bồ-Tát

Tỳ kheo Bồ-Đề
Lê Kim Kha dịch

Các Kinh Nói Về Chánh Niệm

Trưởng lão Nyanaponika
Tỳ kheo Nanamoli
Lê Kim Kha dịch

Những điều Phật đã dạy (bản In 2021)

Hòa thượng Walpola Rahula
Lê Kim Kha dịch

Hướng dẫn Hành hương về xứ Phật

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch


Giáo trình Phật học (bản In 2020)

Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch

Không có "Tiểu thừa" trong Phật giáo

Kare A. Lie và Chan Khoon San
Lê Kim Kha dịch

Lẽ sinh diệt, Lý tu hành (toàn tập)

Thiền sư Ajahn Chah
Lê Kim Kha dịch

Thiền Tông và Tịnh Độ Tông

Hòa thượng Thích Thanh Từ
(Bài giảng tại Chùa Long Sơn, Nha Trang)
(Đăng trên tuần báo Giác Ngộ, số 196-197-198, tháng 01-2000)

Phật Giáo Nguyên thủy và Phật Giáo Đại thừa

Hòa thượng Tiến sĩ Walpola Rahula
Lê Kim Kha dịch

Tài sản không bao giờ mất

Tuyển tập một số bài giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ