Những điều Phật đã dạy (bản In 2021)

Hòa thượng Walpola Rahula
Lê Kim Kha dịch

nhung-dieu-phat-da-day.jpg (68 KB)

 

Trích lời mở đầu

Khi viết quyển sách này, các bài Kinh cổ xưa trôi chảy trong trí óc tôi, tôi rất thận trọng giữ nguyên vẹn các từ đồng nghĩa và các ngôn từ lặp đi lặp lại, vốn là một phần của các lời thuyết pháp của Đức Phật được truyền miệng đến chúng ta ngày hôm nay, mục đích là để cho độc giả mường tượng được cách thuyết giảng mà Đức Phật đã hay sử dụng. Tôi cố gắng giữ nghĩa dịch gần sát nghĩa như văn bản gốc của Kinh nguyên thủy; và cố gắng làm cho các câu từ được trích dịch trở nên dễ dàng và dễ đọc.

Nhưng một điều nữa là rất khó mà trình bày một ý tưởng, ý nghĩa mà không làm mất đi ít nhiều sự dung dị, giản dị của một số nghĩa riêng biệt mà Đức Phật đã muốn khai giảng như vậy. Như tựa sách “Những Điều Phật Đã Dạy” đã được chọn cho quyển sách này, tôi cảm thấy thật sai trái nếu không trích dẫn ra những từ ngữ và cả những hình ảnh minh họa mà Đức Phật đã dùng để giảng dạy, hơn là chỉ ưu tiên diễn dịch với một sự hài lòng nào đó mà vẫn còn rủi ro là làm sai lệch ý nghĩa thật sự.

Tôi đã trình bày trong quyển sách này hầu hết mọi điều đã được khắp nơi chấp nhận là những giáo pháp cốt lõi và nền tảng của Đức Phật. Đó là các học thuyết về Tứ Diệu Đế, về Bát Chánh Đạo, về Năm Uẩn, về Nghiệp, về Tái Sinh, về Duyên Khởi (Paticcasamuppada), về Thuyết Vô Ngã (Anatta), về Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (Satipatthana, Tứ Niệm Xứ).

 

NỘI DUNG SÁCH:

Mục lục & giới thiệu

Chương 1 - Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo

Chương 2 - Tứ Diệu Đế

Chương 3 - Diệu Đế Thứ Hai

Chương 4 - Diệu Đế Thứ Ba

Chương 5 - Diệu Đế Thứ Tư

Chương 6 - Triết Lý Vô-Ngã

Chương 7 - Thiền - Sự Tu Dưỡng Tâm

Chương 8 - Những Đều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay

Chương 9 - Một Số Bài Kinh Điển Hình

Toàn quyển